Vyberte typ vyhledávání
 • Portál
 • Portál
Search

Co jsou průřezová témata?

Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

V etapě základního vzdělávání jsou definována tato průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Průřezová témata je možné dále dělit na podtémata:

Průřezové téma

Subtéma

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém životě

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Multikulturní výchova

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Environmentální výchova

Ekosystémy

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

Stavba mediálních sdělení

 

Vnímání autora mediálních sdělení

 

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

Tvorba mediálního sdělení

 

Práce v realizačním týmu

Na základní škole se během devítileté docházky musí každý žák seznámit se všemi průřezovými tématy. Je plně v kompetenci školy, ve kterých ročnících a jakým způsobem budou průřezová témata vyučována. Předepsán není ani způsob výuky. V zásadě existují tři základní způsoby výuky:

 • integrace do vyučovacích předmětů
 • zavedení samostatného vyučovacího předmětu
 • projektové vyučování

Anketa

Výuka průřezových témat na vaší škole probíhá formou:Hlasovat  Výsledky
Loga projektu