Vyberte typ vyhledávání
 • Portál
 • Portál
Search

Mediální výchova

Role mediální výchovy jistě roste. Co zní jako fráze, je floskulí, ale jen zdánlivě. Možná můžeme přidat ještě jednu: Mediální výchova může působit na lidi v tom směru, aby byli schopni prosazovat demokratické principy. Pokud přece člověk přemýšlí o mediálních sděleních do hloubky a srovnává je s tím, co už ví, nemůže se mu stát, že s ním někdo manipuluje. Nemůže se mu stát, že ve volbách dá svůj hlas straně, která má nejlepší public relations a nepřečte si a neporozumí podrobněji jejímu programu.

Z toho důvodu lze považovat právě mediální výchovu za velmi důležitou součást výuky a lze se jí věnovat jak v českém jazyce, tak například i v přírodopisu či dokonce matematice. Jak? Slohová cvičení přece mohou mít i hlubší význam než jen úzkostlivou péči o dodržení zadané formy, při tvorbě zajímavého přírodopisného časopisu, který si nakonec (bude-li napsaný srozumitelně a populární formou) rádi přečtou i žáci z jiných tříd, možná dokonce i jejich rodiče. A v matematice? Zkusit při výkladu o výpočtu plochy čtyřúhelníka prodávat fiktivně inzerci do školního časopisu má možná stejný smysl, jako výpočty týkající se výměr polí a lesů. Největší oporou pro mediální výchovu samozřejmě může být Výchova k občanství. Průřezové téma Mediální výchova má silnou vazbu na vzdělávací obory Člověk a společnost (Výchova k občanství, Dějepis), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk), Umění a kultura (Výtvarný výchova, Hudební výchova) a samozřejmě díky využití ICT i vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.

Lekce jsou koncipovány spíše postojově a je v nich více praktických aktivit, které navíc učitel může podle potřeby rozšířit či naopak vynechat. K dispozici jsou zejména prezentace s pracovními listy, testové otázky i několik e-kurzů. Obsahově lze materiály využít pro 6. a 7. či 8. a 9. třídu. Po úpravě je zcela jistě možné věkové kategorie zaměňovat. Jednotlivé prezentace tvoří celky, které většinou nelze vměstnat do jedné vyučovací hodiny, lze je ovšem rozdělit na několik částí.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

 • přispívá k rozvoji schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
 • umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich
 • učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času
 • umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů
 • vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)
 • umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)
 • vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (lokalitě)
 • vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci
 • rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
 • přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu
 • přispívá k rozvoji schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

 • rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení
 • vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění
 • rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména menšinách) i jednotlivci
 • napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

Tabulka materiálů k průřezovému tématu Mediální výchova

Tematický okruh

Název lekce

Oblast PT zasažená v lekci

Forma zpracovaných elektronických výukových materiálů, poznámky

Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení

Zpráva napříč spektrem médií (Kronika)

Na konkrétních příkladech rozlišujeme základní funkce mediálních sdělení: informovat, vzdělávat, získávat, bavit. Porozumění textu a analýza odlišností

Metodický list, pracovní list

Jaké zprávy jsou důležité? Gatekeeping

Rozlišení informativního a uměleckého obsahu. Co je důležité, abychom věděli?

PowerPointová prezentace, aktivita, e-kurz

Lži a polopravdy v médiích

Co je nebezpečné? Jakým způsobem lžou média, jak obelhávají lidé média. Na co si dát pozor.

PowerPointová prezentace, pracovní list

Relevance odkazů na webu

Lekce vede žáky k samostatnému využívání internetu pro vyhledávání informací i komunikaci

Metodický list, pracovní list

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Jak pracují novináři s realitou

Jak vznikají zprávy. Proč jsou v různých médiích odlišné

PowerPointová prezentace, pracovní list

Co je bulvár a jak pracuje

Rozpoznání „bulvárního“ a „seriózního“ přístupu novináře k realitě

PowerPointová prezentace, pracovní list

Urban legends

Jak vznikají fámy? Co je to hoax? Čemu můžeme věřit?

PowerPointová prezentace, pracovní list

Staňte se tvůrci novin

Aktivita – konkrétní příklady, jak vznikají noviny

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz

Product placement

Kde všude se můžeme potkat s komerčními sděleními. Kde jsou ukrytá

PowerPointová prezentace, pracovní list

Stavba mediálních sdělení

Novinářské žánry

Rozlišení informativního a uměleckého obsahu (především zpravodajství, vzdělávací a osvětové pořady a texty a fikce pohádkové a dobrodružné povahy) od reklamy

e-kurz

Hodnota zprávy – gatekeeper

Které zprávy jsou opravdu důležité? Jak to poznáme?

Metodický list, pracovní list

Story planner

Konkrétní návod pro správné zpracování zprávy. Nástroj žurnalistů

PowerPointová prezentace, pracovní list

Tisková konference

Jak se informace může dostat do médií. Interaktivní hra na tiskovou konferenci

PowerPointová prezentace, pracovní list

Grafika

Funkce a užití grafických a dalších vizuálních prvků (písma, grafiky, fotografie)

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz

Fotografie

Jaká je úloha obrazového zpravodajství. Dá se všem obrázkům věřit?

PowerPointová prezentace, pracovní list

Co je layout

Grafické rozložení stránky novin a časopisu, pravidla

PowerPointová prezentace, pracovní list

 Rozdíly mezi různými formami sdělení při použití médií

Žáci poznávají potenciál moderních médií a jejich roli v každodenním životě. Rozvíjejí své komunikační schopnosti při tvorbě vlastních sdělení dle zadaných kritérií

Metodický list, pracovní list

Vnímání autora mediálních sdělení

Zpráva a názor

Kritické čtení zprávy a rozeznání chyb

Metodický list, pracovní list

Reklama a zpráva

Odlišení komerčního a informativního sdělení. Proč se někdy sobě blíží?

Metodický list, pracovní list

Mediální stereotypy

Lekce pomůže žákům v orientaci v spletitých strategiích mediálního světa. Sebepoznáním, prací ve skupině a diskuzí nahlédnout genderové stereotypy v médiích, jejich cíle.

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz

Mediální stereotypy II.

Rozeznání stereotypů a jejich zjednodušující a paušalizující vztah ke skutečnosti

Metodický list, pracovní list

Fungování a vliv médií ve společnosti

Reklama aneb Co mi chtějí prodat?

Jak působí obchodníci na zákazníky? Jaké využívají kličky a naučené postupy. Historie reklamy

PowerPointová prezentace, pracovní list

Historie médií

Od knihtisku k on-line

e-kurz

Z čeho žijí média

Sledováním a strukturovanou analýzou reklamních sdělení vedeme žáka ke kritickému hodnocení reklamy a možného odstupu od ní. Porovnáváním reklamních strategií a účinků na různé cílové skupiny žáci pochopí zranitelnost některých cílových skupin (např. dětí) a jejich nutnou ochranu před reklamou

Metodický list, pracovní list

Tvorba mediálních sdělení

Online média

Roste vliv elektronických médií. Kam se ubírají

e-kurz

Recenze

Psaní recenzí rozvíjí schopnost analytického přístupu žáků k mediálním obsahům i schopnost kritického odstupu od nich

Metodický list, pracovní list

Reklamní kampaň

Co je důležité, když chceme v médiích zaujmout. Základy práce mediálních agentur

PowerPointová prezentace, pracovní list

Práce v realizačním týmu

Jak vzniká časopis

Co vše musíme dělat, aby školní časopis byl smysluplný

PowerPointová prezentace, pracovní list, e-kurz

Jak se dělá film

Aktivita - umožní žákům pochopení základních principů vzniku hraného filmu, jeho ceny a nutnosti ochrany autorských práv

Metodický list, pracovní list

Anketa

Výuka průřezových témat na vaší škole probíhá formou:Hlasovat  Výsledky
Loga projektu